Poskytnem vám výkon štatutárneho auditu na princípoch profesionálneho skepticizmu a nezávislosti.

Čo zahŕňa štatutárny audit?

Štatutárny audit je overovanie:

  • individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky

  • individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy

  • podľa zákona o účtovníctve
  • na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy.

Čo je to profesionálny skepticizmus?

Štatutárny audítor je povinný počas celého výkonu štatutárneho auditu preskúmavať skutočnosti, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu s ostražitosťou voči okolnostiam, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu a kriticky posudzovať dôkazy zistené pri výkone štatutárneho auditu.

Čo je to nezávislosť pri štatutárnom audite?

Štatutárny audítor je pri výkone štatutárneho auditu nestranný a nezávislý od auditovaného subjektu alebo od objednávateľa auditu. Nestrannosť a nezávislosť audítora sa posudzuje v overovanom účtovnom období a počas obdobia, v ktorom sa vykonáva štatutárny audit.

Prekážkou nestranného výkonu štatutárneho auditu je najmä vlastnícky, spoluvlastnícky alebo členský vzťah k auditovanému subjektu, pracovnoprávny vzťah, výkon funkcie správcu konkurznej podstaty, likvidátora, nezaplatenie odmeny audítorovi za predchádzajúce obdobie dlhšie ako jeden rok, iné prekážky v rozpore s Etickým kódexom audítora. Prekážkou nezávislosti štatutárneho audítora je aj vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky v auditovanom subjekte.

Audit

Iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov

  • Potrebujete overiť dodržiavanie rovnako priaznivých podmienok pri dočasnom pridelení zamestnancov u užívateľského zamestnávateľa? Poskytnem vám inú uisťovaciu službu podľa Medzinárodného audítorského štandardu.
  • Potrebujete získať audítorské uistenie iba na určitú časť majetku vašej spoločnosti? Poskytnem vám iné súvisiace audítorské služby.
  • Potrebujete pomoc pri zostavení účtovnej závierky, vypracovaní cash flow? V tomto všetkom vám viem byť nápomocná.

Odborná pomoc pri vypracovaní výročnej správy, ukladaní dokumentov do registra, pravidelná informovanosť o zmenách v legislatíve sú ďalšie služby, ktoré vám viem ako audítor poskytnúť.

Späť

  • Pri správnom audite a daňovom poradenstve môžete ušetrit tisíce eur.

  • Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s účtovníctvom a auditom vám viem poskytnúť kvalitnejšie daňové poradenstvo.

  • Komunikujem v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku a v nemeckom jazyku.